Projekty

„Wyposażenie gabinetu profilaktyki prozdrowotnej” – w ramach tego rządowego programu szkoła pozyskała  kwotę 6 700 zł i zakupiła wyposażenie niezbędne do funkcjonowania  w szkole gabinetu profilaktyki zdrowotnej (2017 r.).

„Aktywna tablica” – Nasza szkoła pozyskała w roku szkolnym 2017/2018  środki finansowe z rządowego programu „Aktywna tablica”. Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu szkoła została wyposażona w tablicę interaktywną, projektor, głośniki i interaktywny monitor dotykowy wartości ok. 17000 zł.

„Program dla szkół” –

Od roku szkolnego 2017/2018 dotychczasowe działające niezależnie od siebie programy „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole” zostały zastąpione jednym wspólnym programem: „Program dla szkół”. Program jest adresowany do uczniów klas I-V. Uczniowie naszej szkoły korzystali z komponentu mlecznego. Dystrybucja produktów mlecznych w szkołach odbywa się bezpłatnie.  Oferowane dzieciom i młodzieży zdrowe i świeże produkty są doskonałym uzupełnieniem codziennej diety. Jeśli chodzi o komponent mleczny, to w roku szkolnym 2017/2018 każdy uczeń uczestniczący w programie otrzymał w pierwszym semestrze 40 porcji, w tym:
* 34 porcje mleka
* 2 porcje jogurtu naturalnego
* 2 porcje kefiru naturalnego
* 2 porcje serka twarożkowego
W drugim semestrze może zaś liczyć na 44 porcji, w tym:
* 34 porcje mleka
* 4 porcje jogurtu naturalnego
* 4 porcje kefiru naturalnego
* 2 porcje serka twarożkowego

Głównym celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału przetworów mlecznych w ich codziennej diecie, a także propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

„Umiem pływać” – Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. W roku szkolnym 2017/2018 ponownie uczestniczyliśmy w tym programie.

Główne cele projektu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. (30 kwietnia 2017 r.) Księgozbiór naszej  biblioteki poszerzył się więc o nowe lektury, różnego rodzaju słowniki, ale przede wszystkim o książki, które uczniowie zaproponowali w czasie ogólnoszkolnych wyborów (na kwotę ok. 3000 zł).

IMG_20170427_081752-800x600

„Dzieciństwo bez próchnicy”.

Dzieci z oddziału przedszkolnego  w roku szkolnym 2015/2016 uczestniczyły w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy:

– Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców i wychowawców”. Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej SWISS CONTRIBUTION oraz przez Ministerstwo Zdrowia. Celem projektu jest ograniczenie występowania i nasilenia choroby próchnicowej zębów oraz poprawa stanu jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w wieku 0-5 lat. Dzieci wzięły udział w cyklu zajęć edukacyjnych, obejrzały film, w którym królik Pampiś- Orędownik Czystych Zębów  objaśniał sposób prawidłowego mycia zębów oraz dbania o higienę i zdrowie jamy ustnej. W końcu nadszedł czas zastosowania wiedzy w praktyce. Pod czujnym okiem Pampisia dzieci wyszczotkowały swoje ząbki. Sprawiało im to ogromną radość. Postanowiliśmy, że w następnym roku szkolnym wprowadzimy codzienne szczotkowanie ząbków po drugim śniadaniu. http://www.zebymalegodziecka.pl/

Projekt „Zmiany klimatu to też mój problem. Ekologiczna Nowa Wieś”.

W terminie od 27 maja 2016 r. do 13 czerwca 2016 r. nasza szkoła we współpracy ze Stowarzyszeniem Wiejskim „Po Drabinie” realizowała projekt „Zmiany klimatu to też mój problem. Ekologiczna Nowa Wieś.” W ramach projektu odbyły się aktywne zajęcia z zakresu zmian klimatu i wpływu człowieka na środowisko naturalne, zakończone konkursem i wystawą prac z atrakcyjnymi nagrodami.

Projekt „Książki naszych marzeń”

„Książki naszych marzeń” to rządowy program dzięki, któremu szkoła zakupi  w roku szkolnym 2015/2016 do szkolnej biblioteki nowe woluminy o wartości około 1250,00 zł. Część kosztów zakupu książek to wkład własny gminy. Celem programu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji oraz zainteresowań czytelniczych. Oprócz wzbogacenia zasobów naszej biblioteki celem programu jest organizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo, nawiązanie współpracy z innymi bibliotekami, popularyzacja na spotkaniach z rodzicami tematyki istotnego pozytywnego wpływu czytania książek na rozwój dzieci. Szkolnym koordynatorem programu jest Pani Jolanta Zimnicka –  nauczyciel bibliotekarz.

Projekt „Potyczki logiczne i językowe”.

W roku szkolnym 2015/2016 w szkole realizowany jest projekt: „Potyczki logiczne i językowe”. Tematem projektu są zajęcia świetlicowe z zakresy gier: magic the gathering (MTG) oraz planszówki. Zajęcia mają na celu naukę logicznego myślenia i utrwalenie języka angielskiego u uczestników. Termin realizacji zajęć: wrzesień – grudzień 2015 r. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zajęcia odbywają się we wtorki i środy od godz. 13.30 do 15.30. Czeka Was fajna nauka i zabawa. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy.

Program „Mały Mistrz”

Od 01.09.2015 r. nasza szkoła realizuje w klasie pierwszej  Program „Mały Mistrz” we współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym. Środki na realizację programu przyznało Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W ramach programu do szkoły zakupiono sprzęt sportowy o wartości ok. 1500 zł. Szkolnym koordynatorem programu jest Pani Grażyna Szerwińska – wychowawczyni kl. I.Najważniejsze cele programu to:

– poprawa stanu zdrowia sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III;

– wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć z wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;

– monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych;

– przygotowanie uczniów do ewentualnych badań psychomotorycznych w klasie IV;

– określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów;

– zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Program obejmuje sześć zasadniczych bloków sportów z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Proponowane umiejętności:

– Rowerzysta- Turysta

– Gimnastyk – tancerz

-Piłkarz

– Pływak

– Lekkoatleta

– Narciarz, Saneczkarz, Łyżwiarz

Uczniowie mogą zdobywać w/w sprawności w ciągu trzech lat nauki (kl. I-III).

Program zakłada zatrudnienie w klasie I na jedną godzinę w tygodniu odpowiedni przygotowanego nauczyciela wychowania fizycznego, który poprowadzi zajęcia aktywności fizycznej wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Zarówno nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jak i asystujący mu nauczyciel wychowania fizycznego uczestniczyć będą w specjalistycznych szkoleniach.

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

We współpracy z Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia szkoła realizuje projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Zajęcia w ramach projektu to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcenia do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia. Grupa 15 uczniów z kl. I-III w okresie od marca do czerwca 2015 r. będzie  uczestniczyć w wyjazdowych zajęciach pozaszkolnych w Aqua Parku w Suwałkach.

PROJEKT „ OGRÓD ZMYSŁÓW”

Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Suwałkach informuje, że realizuje projekt „ Ogród Zmysłów” który finansowany jest przez Fundację PZU w ramach konkursu „ Z PZU po lekcjach” którego celem jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach ( do 30 tys. Mieszkańców) mających na celu rozbudzenie w uczniach (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawienie standardów nauczania i rozwijania zdolności uczniów oraz aktywności.

Piątoklasiści będą mogli skorzystać z oferty pozalekcyjnych zajęć edukacyjno- terapeutycznych z zakresu ogrodoterapii, architektury krajobrazu, florystyki, biologii itp. na terenie ogrodu w okresie grudzień 2014- czerwiec 2015.

„Ogród Zmysłów” to forma ogrodu polisensorycznego który jest innowacyjną propozycją pracy z osobami niepełnosprawnymi i chorymi ale także doskonałą formą odczuwania świata i relaksu dla osób rozwijających się prawidłowo. Ogród taki dostarcza wrażeń estetycznych poprzez przebywanie wśród zieleni. Pielęgnowanie roślin wymusza aktywność fizyczną, a bierne i aktywne obcowanie z roślinami stymuluje procesy emocjonalne. Dla osób w wieku szkolnym przebywanie w ogrodzie po zajęciach lekcyjnych będzie miało na celu rozbudzenie ciekawości świata i roślin. Praca i pobyt w ogrodzie pozwoli zaspokoić potrzebę aktywności fizycznej i pozwoli na rozwijanie wiedzy i zdolności w zakresie wiedzy przyrodniczej ,ogrodnictwa ,pielęgnacji roślin, florystyki i architektury krajobrazu. Zdobyta wiedza podczas edukacji szkolnej będzie kontynuowana w czasie zajęć pozalekcyjnych w ogrodzie. Będzie to szansa na rozwój pasji, zainteresowań więc pobudzi aktywność życiową.

Projekt POKL 9.1.1 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”

Udział w projekcie podniósł jakość pracy w oddziale przedszkolnym poprzez jego doposażenie w nowe meble, krzesełka, stoliki, pomoce i środki dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Celem projektu jest dostosowanie sali do potrzeb uczniów. Całe wyposażenie posiada specjalne certyfikaty, które pozwalają, aby były użytkowane w szkołach. Całkowity budżet projektu dla naszej szkoły wyniósł: 39507,00zł.

Projekt – „Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce”

Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” zaprosiło naszą szkołę  do wzięcia udziału w projekcie „Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce”, realizowanym w ramach Instrumentu Finansowego LIFE.

W ramach działania „Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy szlakach komunikacyjnych” przewidziane jest zorganizowanie sieci monitoringu płazów w oparciu o różne podmioty mogące zajmować się ochroną płazów. Wytypowanych zostało 20 podmiotów (m.in. szkoły, parki narodowe i krajobrazowe, organizacje pozarządowe), które zostały zaproszone do uczestnictwa w monitoringu. Dla tych podmiotów opracowane zostały pakiety materiałów pomocne w prowadzeniu monitoringu, które zawierają szczegółowe instrukcje prowadzenia obserwacji przyrodniczych. Przedstawiciele wybranych podmiotów zostaną odpowiednio przeszkoleni w zakresie prowadzenia i wstępnego opracowywania danych z monitoringu. Dane z monitoringu będą zasilały specjalnie opracowaną komputerową bazę danych, którą obsługiwało będzie Stowarzyszenie, i po opracowaniu będą publikowane w Internecie. Wszystkie podmioty prowadzące monitoring w ramach projektu zostaną zaopatrzone w odpowiednie pomoce – oprócz pakietu materiałów informacyjno-edukacyjnych otrzymają aparaty cyfrowe, odbiorniki GPS, laptopy, przenośne bariery naprowadzające (płotki) o długości 400 m, pojemniki do przenoszenia płazów, rękawiczki, itp.

Dla osób biorących udział w monitoringu zaplanowano szkolenia, które odbędą się w drugiej połowie tego roku oraz w roku 2015. Szkolenia będą dotyczyły głównie prowadzenia monitoringu, posługiwania się sprzętem do monitoringu oraz opracowywania danych i ich wizualizacji.

Sieć monitoringu zagrożeń płazów przy drogach będzie otwarta, tzn. że nowe podmioty będą mogły włączyć się w prowadzenie obserwacji, ale już poza projektem. Monitoring będzie prowadzony zarówno w trakcie realizacji projektu (do końca II kw. 2016 roku), jak i w latach następnych.

Projekt systemowy pt. „Akademia Sukcesu”

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do usług edukacyjnych poprzez doposażenie w sprzęt dydaktyczny i indywidualizację nauczania klas I-III szkoły podstawowej. Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2013 r. do 31.07.2014 r. Udział w projekcie jest bezpłatny. W naszej szkole odbywają się zajęcia takie jak:

-zajęcia gimnastyka korekcyjna

-zajęcia IPR „Niezwykłe umysły”

– zajęcia logopedyczne

-zajęcia z języka angielskiego

-zajęcia artystyczne

-zajęcia przyrodnicze

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z języka angielskiego

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego i historii

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z matematyki.

Projekt POKL 9.1.2 – „Nowa Wieś – Nowa Szkoła II”- Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do usług edukacyjnych poprzez doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz organizację zajęć pozalekcyjnych. To kontynuacja projektu: „Nowa Wieś – Nowa Szkoła”.

Projekt POKL – „Nowa Wieś – Nowa Szkoła” – Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do usług edukacyjnych poprzez doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz organizację zajęć pozalekcyjnych.

Program „Radosna szkoła”

Nasza szkoła pozyskała środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do szkolnego miejsca zabaw, z sali korzystają uczniowie klas I – III. W ramach programu „Radosna Szkoła”.

p1060776

p1060780

p1060784

p1060785

p1060789

Program „Owoce w szkole”

Od 2 lat nasza szkoła uczestniczy w programie „Owoce w szkole”. Celem jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe. W ramach programu uczniowie klas I – III otrzymują za darmo porcje owocowo – warzywne. Do wyboru są owoce i warzywa: jabłka, gruszki, truskawki, marchew, rzodkiewki, słodka papryka, ogórki oraz soki owocowe, warzywne lub owocowo – warzywne. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu państwa(25%).

Dodatkowo nauczyciele klas I – III prowadzą działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizując ogólnopolski program ” 5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Chcemy pokazać rodzicom, a przede wszystkim dzieciom, że owocowo – warzywne porcje są niezbędne w ich diecie i stanowią naturalne źródło cennych witamin i składników mineralnych. Zadania szkoły:

Realizacja scenariuszy lekcyjnych

– Przeprowadzenie z uczniami mini quizu z wiedzy o zdrowym odżywianiu na początku i końcu programu

– Książeczki z ćwiczeniami dla dzieci

– Broszury informacyjne dla rodziców

– Konkursy na plakat promujący akcję.

Program „Szklanka mleka”

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie „Szklanka mleka”, która zakłada promowanie zdrowego sposobu odżywiania się wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez dostarczanie do placówek oświatowych mleka oraz niektórych przetworów mlecznych. Prawo unijne zakłada, że każde dziecko uczęszczające do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej ma możliwość codziennego spożycia (w szkole lub przedszkolu) 0,25l mleka bądź przetworu mlecznego zakupionego po obniżonej cenie. Każdy kraj członkowski UE otrzymuje na ten cel wspólnotowe środki finansowe. Agencja Rynku Rolnego administruje programem dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.