Aktualności

REKRUTACJA na

zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi serdecznie zaprasza uczniów  klas I-VI oraz dzieci korzystające z rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego (oddziały ,,0”) do uczestnictwa w projekcie ,,Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w czterech szkołach podstawowych Gminy Suwałki”. Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, którego dysponentem jest Minister Sportu   i Turystyki.

Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka i korygowanie wad postawy, nauki utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 60 minut na terenie szkoły w okresie: 01 maja – 20 grudnia 2024 r. (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej).

 Uczestnicy zajęć będą wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz odpowiednie do korygowanych wad postawy. Program zajęć dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie wskazań kwalifikujących ich do udziału w projekcie. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się m. in. prawidłowego oddychania torem piersiowym i brzusznym oraz będą utrwalać prawidłowe nawyki w zachowaniu odpowiedniej postawy. Zajęcia  prowadzone będą formie atrakcyjnej dla uczniów, z nastawieniem na gry i zabawy ruchowe, przestrzenno-orientacyjne kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Kryteria rekrutacji:

  • uczniowie ze wskazaniami lekarskimi, np. posiadający testy przesiewowe, aktualne badania lekarskie, z których wynika potrzeba uczestnictwa w zajęciach,
  • uczniowie z obniżoną sprawnością fizyczną wynikającą np. z zaburzeń  lub dysharmonii rozwoju somatycznego lub motorycznego, przewlekłych zaburzeń stanu zdrowia, a także korzystający z długotrwałych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego z powodu przebytych chorób i urazów;
  • pozostali uczniowie, dla których zajęcia będą profilaktyką i wzmocnieniem oraz poprawą rozwoju fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie Deklaracji uczestnictwa przez rodziców/opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie    do 25 kwietnia 2024 r.

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach zostaną poinformowani przez pracowników szkoły.