Deklaracja dostępności

 Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi.

Data publikacji strony internetowej: 1.10.2010 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: marzec 2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 12.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Rawa-Cimochowska – dyrektor szkoły, adres poczty elektronicznej dyrektornw@spjp2.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 875675344. Tą  samą  drogą  można  składać  wnioski  o  udostępnienie  informacji  niedostępnej  oraz  składać  skargi  na  brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi

Adres organu odwoławczego: Nowa Wieś 40 A, 16-402 Suwałki

Adres e-mail organu odwoławczego: dyrektornw@spjp2.eu

Telefon organu odwoławczego: 87 567 53 44

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi, Nowa Wieś 40 A,

Do budynku prowadzą dwa wejścia: pierwsze wejście główne oraz wejście boczne od ulicy.

Oba wejścia nie posiadają podjazdu dla wózków.

Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

W budynku nie ma wind.

W ciągach komunikacyjnych są progi uniemożliwiające przemieszczanie się osobom na wózkach.

Budynek  posiada jedną toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku szkoły nie ma informacji głosowych.
Na drzwiach głównego wejścia znajduje się tablica informująca o godzinach otwarcia szkoły oraz godzinach przyjęć interesantów napisana językiem Braille’a.

Inne informacje i oświadczenia

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi dokłada starań aby ułatwić dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi nie posiada aplikacji mobilnych.